Ức Thần Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Một loại linh dược. Thuốc này làm tăng cường trí nhớ và tăng nội công võ học.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01