Tuyết Tham Băng Quả Quỳnh Tiên Lộ

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Trân phẩm hiếm có do một vị tiền bối võ lâm chuyên tâm luyện chế thành. Dùng một ít không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, cải lão hoàn đồng, còn có thể tăng công lực.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01