Thúy Ngọc Kỳ Bàn Song Thích

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Song thích

 

Ngưng luyện bạch ngân mà thành, sáng như tân nguyệt, nghe nói sát nhân không để lại huyết tích, đao trảm xuống hồn phách cũng bị nuốt tận.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị song thích.

01
01
01
01
01
01