Thước Thủ Đao Tiêu

Phong vật chí: Quý Hiếm

Bộ: Đơn Đao

 

Sao Khiên Ngưu xa xăm,
Ngân hà người trắng muốt,
Nho nhỏ động tay thon,
Lách cách khung cửi động.
Cả ngày dệt không thành,
Lệ như mưa rớt xuống,
Sông Hán trong lại nông,
Xa cách thời bao thuở,
Lóng lánh nước một dòng,
Nhìn nhau chẳng cất lời.

Binh khí này do thợ thủ công nổi tiếng Tô Châu sau khi đến động Chức Nữ ngày Thất Tịch đã dốc tâm huyết chế tạo ra.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Đơn Đao.

01
01
01
01
01
01