Yên Chi Mã

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Tọa Kỵ

 

Yên Chi Mã nhìn xa như áng mây màu, nhìn gần đỏ như son. Truyền thuyết nói rằng giống ngựa này có quan hệ mật thiết với Điêu Thuyền thời Tam Quốc và Tiết Nhân Quý đời Đường.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01