Thiên Tâm Thạch

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Bảo thạch hiếm thấy chỉ có trên tuyệt đỉnh Côn Luân Sơn, được dùng làm dược vật. Dược tính rất nóng, có thể khắc chế hàn độc.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01