Tà Long Song Nguyệt Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Đao 

 

Thanh Hải Đao Quân Kỷ Hồng, con người nửa chính nửa tà, đao pháp xuất thần nhập quỷ, đến Trung Nguyên khiêu chiến quần hùng, không ai địch nổi; Cuối cùng đến Thiếu Lâm khiêu chiến, sau một đêm không còn tin gì về Đao Quân trên giang hồ nữa, chỉ để lại Bội Đao bên mình Đao Quân.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Song Đao. 

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01