Sư Tử Thông

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Tọa kỵ

 

Thời Tùy Văn Đế, là đạo uyển mã chạy nghìn dặm, bờm rất dài, nên gọi là Sư Tử Thông.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ.

Video

01
01
01
01
01
01