Quốc Sĩ Hoa Phục

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Y phục

 


Nhẹ nhàng tựa mây bay. Quốc sĩ hoa phục một khi ra đời sẽ mang lại sự thoát tục nhẹ nhàng giữa trời đất, sự hài hòa giữa thiên nhiên.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Y phục.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01