Phi Vân Truy

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Tọa Kỵ

 

Được tuyển chọn 1 trong 1 vạn con ngựa của Mông Cổ. Lưng rồng cổ điêu, căn cốt dẻo dai, tiếng hí như sấm, chạy như gió. Chân sau chỉ chạm nhẹ đất, chạy nhanh vạn trượng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ.

01
01
01
01
01
01
01
01