Phỉ Thúy Thanh Hồng Kích

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Trường Côn

 

Cải biến hoa kích mà thành – Bỏ đi lưỡi bên, giảm độ nặng, để tiện cho hiệp nữ sử dụng.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01