Nhãn Nhi Mị

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Một loại thuốc mê của nữ ma đầu trên giang hồ tinh luyện thành, không màu không vị, khi phát ra thì như bông tuyết. Người bị trúng thuốc mê sẽ thấy lâng lâng, không còn khí lực.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01