Ngân Vi Song Thích

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Song thích

 

Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu tường vi, chính là nét đẹp của binh khí.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị song thích.

01
01
01
01
01
01