Mặc Lân Nhi

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Tọa kỵ

 

Ô Truy Mã hiếm, có tên là Mặc Lân Nhi, màu sắc như mực, thân mang ngân giáp, là vật được Hoàng gia ban tặng cho người có công với đất nước.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01