Lục Ngọc Phật

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Tượng phật nhỏ làm bằng cẩm thạch, tương truyền có chứa bí kíp võ công của Phật Tổ.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01