Kim Yến Kim Sáo

Phong vật chí: Quý Hiếm

Bộ: Đơn Kiếm 

 

Kim Xuân sắp đến, Thánh Hầu báo hỷ, Tô Bán Thành lệnh Đúc Kiếm Sư dùng Vàng đúc thành binh khí, tăng nghĩa sĩ giang hồ, bộc lộ phong thái hiệp sĩ.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Đơn Kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01