Hồng Trần Song Kiếm

Phong vật chí: Quý Hiếm

Bộ: Song Kiếm

 

Song kiếm và Bích ảnh kiếm đều do nữ kiếm sư chế tác ra, thân kiếm được làm tương đối đẹp.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Song Kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01