Dương Xuần Huyền Tuyết Kiếm

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn kiếm

 

Tùng văn cổ mộc vi thân, kim tàm ngọc ti vi huyền, nội tàng đơn kiếm , tinh thiết chú thành.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Đơn Kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01