Địa Long Huyết Bảo

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Tương truyền là ngọc vạn năm tại chỗ Địa Long Huyết Mạch. Sau 300 năm hấp thu lệ khí, Địa Long sẽ hấp thụ, ngưng tụ ra bích ngọc vạn năm. Màu sắc là hồng bích ngọc, tỏa mùi thơm lạ, ẩn hiện vị huyết tinh.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01