Di Tôn Côn

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Trường Côn 

 

Năm mặt thân gậy tượng trưng cho thế giới năm phương, gậy có năm đoạn là "Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi", chỉ có vào thế tục trải qua số kiếp mới có thành tựu, tương truyền gậy này là Huyền Hoài Đại Sư trước khi từ chức xuống núi tu hành đã từng dùng.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Trường Côn.

01
01
01
01
01
01