Bàn Long Tứ Dịch Song Thích

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Thích

 

Bảo đao hoàng kim khảm bảo thạch, nhìn xa sáng gắt như mặt trời, phát ra sức mạnh phục thiên hạ.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị song thích.

01
01
01
01
01
01