Bạch Lạc Đà

Linh thú: Tọa kỵ 

Kỹ năng: 

Nhổ nước miếng: Nhổ nước bọt với mục tiêu chính diện 

Sa mạc tật trì: Tăng tốc độ chạy 50%, duy trì 30 giây. 

Kỹ năng dùng tại Trại Ngoại Đại Mạc hoặc Long Môn Khách Sạn 

 

Lạc Đà đi lại giữa mưa gió bão cát, chịu hạn cực tốt, được xem là chiếc thuyền trên sa mạc. Toàn thân màu trắng nên được gọi là Bạch Lạc Đà. Lạc đà trắng cực hiếm nên người cưỡi được nó càng hiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01