TÀI
KHOẢN
TẠO
TỪ
0
1
NĂM
Tuyệt Địa (14 ngày) x1
Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) x1
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả x5
Thúy Ngọc Nội Tu Đan x5
Tôn hiệu Danh Động Giang Hồ x1
Quà Môn Phái x2
TÀI
KHOẢN
TẠO
TỪ
2
3
NĂM
Tuyệt Địa (14 ngày) x1
Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) x1
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả x5
PVC Trạm Ảnh Dao Quang Sam x1
Võ Lâm Thiếp x10
Tôn hiệu Phong Quyển Tàn Vân x1
TÀI
KHOẢN
TẠO
TỪ
4
5
NĂM
Tuyệt Địa (14 ngày) x1
Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) x1
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5
PVC Trạm Ảnh Dao Quang Sam x1
Kỳ Trân Dị Bảo x10
Tôn hiệu Thịnh Khí Lăng Nhân x1
TÀI
KHOẢN
TẠO
TỪ
6
7
NĂM
Thiên Lang Cung (7 ngày) x1
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5
Kim Nguyên Tái Sinh Đan x5
500L Bạc Vụn x2
Ngũ Uẩn [20] x3
PVC Tùy chọn
TÀI
KHOẢN
TẠO
TỪ
8
9
NĂM
Thiên Lang Cung (7 ngày) x1
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5
Kim Nguyên Tái Sinh Đan x5
500L Bạc Vụn x2
Ngũ Uẩn [20] x5
PVC Tùy chọn
NỘI DUNG SỰ KIỆN