Bích Ngọc Tiêu

Phong vật chí: Truyền thuyết

Bộ: Đơn Kiếm

 

Sáo dài điêu khắc từ ngọc bích, đuôi sáo gắn thêm đồ trang sức rũ xuống, quân tử mang nó thể hiện tư chất phong nhã

(*) Chỉ có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01