• Tạo nhân vật: 10h 05/07 - 10h 12/07

  • Chính thức khai mở: 10h 12/07/2018

Lịch trình mở Cửu âm chí

  • Mở máy chủ ngày 12/07

  • Cửu âm chí 2 ngày 01/08

  • Cửu âm chí 3 ngày 12/09

  • Trấn Phái ngày 10/10

  • Cửu âm chí 4 ngày 15/11