Miêu tả:


     Thêm hệ thống Kinh Mạch Sư Huynh Đệ trong hệ thống nội công sư huynh.
    Điều kiện trở thành sư huynh kinh mạch: gia nhập môn phái, kinh mạch mở ≥ 16 huyệt vị, số chu thiên kinh mạch lớn hơn 360 chu thiên.
     Điều kiện trở thành sư đệ kinh mạch: gia nhập môn phái, kinh mạch đã mở được từ 3 9 huyệt vị, hiện tại không phải là sư đệ của người khác.
     Kinh mạch sư huynh và sư đệ phải cùng 1 môn phái.
     Điều kiện kinh mạch sư đệ xuất sư: đã mở ≥10 huyệt vị
     Khi kinh mạch sư đệ đã mở 10 huyệt vị thì không thể bái sư huynh.

  Hiệu quả hoặc phần thưởng nhận được


       Kinh mạch sư huynh và kinh mạch sư đệ cùng Luyện Nhóm, luyện nhóm thành công ≥10 vòng
có thể kích hoạt hiệu quả chuyển chân khí.
           Sau khi luyện nhóm xong, kinh mạch sư đệ có thể nhận được 1 lần mua hiệu quả Buff kinh mạch (10 lượng), sư đệ cũng có thể bỏ không mua.
           Tổng chân khí tích lũy trong ngày đạt tối đa sẽ được nhận thêm số điểm tương đồng chân khí cực hạn, tương đương hiệu quả số lần chân khí cực hạn. (không liên quan đến việc mua buff chân khí)
       Kinh mạch sư huynh và kinh mạch sư đệ đồng thời cùng nhau luyện nhóm thì hiệu quả tu vi chuyển hóa thành nội công tăng 50%.
       Số lần kinh mạch sư đệ có thể mua hiệu quả buff chân khí cũng có hạn. Số lần cụ thể tùy thuộc vào số huyệt vị sư đệ đã khai thông.


Số huyệt vị

Số lần mua được Buff

3

2

4

2

5

3

6

3

7

4

8

4

9

4

10

5 Thuộc tính buff chân khí mà kinh mạch sư đệ mua được sẽ có liên quan đến chênh lệch số huyệt vị đã khai thông của kinh mạch sư huynh.
     Số huyệt vị chênh lệch ≥13, có thể nhận được buff chân khí tốt nhất.
     Số huyệt vị chênh lệch càng nhỏ thì buff nhận được cũng càng yếu, vì vậy thực lực của sư đệ kinh mạch càng yếu thì mua buff lại càng được ưu đãi hơn.