Trong phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm. Trang bị có thể đổi được thuộc tính để phù hợp với môn phái của từng người chơi.

 

  NPC liên quan: Thợ May tại các thành thị.

 

  Yêu cầu: Phải là trang bị Kim hoặc Ngọc và vật phẩm Hỏa Cán Đài.

 

   

   Đối thoại với NPC Thợ may để tiến hành đổi thuộc tính trang bị.

 

     

 Đặt trang bị Kim hoặc Ngọc cần đổi thuộc tính vào.

 

Giao diện đổi thuộc tính trang bị

 

Trang bị trước khi đổi thuộc tính

 

      Chọn hệ muốn chuyển đổi và bấm đống ý sẽ tiêu hao Hỏa Cán Đài tương ứng.

 

   

    Hệ thống sẽ hỏi người chơi hoàn thành bước xác nhận chuyển đổi.

 

 

    Chuyển đổi thành Công

 

 

Trang bị sau khi đổi thuộc tính.