Thể Lệ Phần Thưởng Tham Gia Lịch Sử Quà Tích Lũy

thanhhuon***** đã nhận được Gói Nội Công Tàn Quyển don***** đã nhận được Thánh Hỏa Lệnh (Cổ) - Tàn Quyển nhe***** đã nhận được Phệ Ma Tán (50) nt13***** đã nhận được Gói Nội Công Tàn Quyển ga0***** đã nhận được Gói Nội Công Tàn Quyển ga0***** đã nhận được Quà Cổ Phổ Tàn Quyển whal***** đã nhận được Gói Nội Công Tàn Quyển whal***** đã nhận được Gói Nội Công Tàn Quyển whal***** đã nhận được Gói Nội Công Tàn Quyển ledienphuon***** đã nhận được Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn Quyển