Đường Môn Nội Công 3:  Ngũ Độc Kỳ Kinh

Icon

Giới thiệu nội công

Tập Đại Thành của Đường Môn Nội Công Tâm Pháp. Đường Môn lấy Độc làm Công,  tạo Độc Kinh làm Pháp, lấy Độc Linh của trời đất, hòa hợp trong Mạch Khí Hải, cùng vinh cùng tồn với Độc.

Số Tầng

Giải thích

Hính

6-15

Đường Môn Kỳ Độc: mỗi lần công kích có tỉ lệ tích lũy độc tố ở 2 tay, sau khi tích lũy đủ 3 lần, lần công kích tiếp theo sẽ đâm vào cơ thể địch: mỗi giây 18 điểm âm sát thương, khi kết thúc độc tố phát ra tạo thành 144 điểm âm sát thương và giảm 50%, không thể dùng khinh công (sát thương chịu uy lực từ xa tăng lên)

 Tri Độc Cao Thủ: 10% hiệu quả miễn trúng độc

16-25

Đường Môn Kỳ Độc: mỗi lần công kích có tỉ lệ tích lũy độc tố ở 2 tay, sau khi tích lũy đủ 3 lần, lần công kích tiếp theo sẽ đâm vào cơ thể địch: mỗi giây 25 điểm âm sát thương, khi kết thúc độc tố phát ra tạo thành 200 điểm âm sát thương và giảm 50%, không thể dùng khinh công (sát thương chịu uy lực từ xa tăng lên)

 Tri Độc Cao Thủ: 10% hiệu quả miễn trúng độc

26-35

Đường Môn Kỳ Độc: mỗi lần công kích có tỉ lệ tích lũy độc tố ở 2 tay, sau khi tích lũy đủ 3 lần, lần công kích tiếp theo sẽ đâm vào cơ thể địch: mỗi giây 31 điểm âm sát thương, khi kết thúc độc tố phát ra tạo thành 248 điểm âm sát thương và giảm 50%, không thể dùng khinh công (sát thương chịu uy lực từ xa tăng lên)

 Tri Độc Cao Thủ: 10% hiệu quả miễn trúng độc

36

Đường Môn Kỳ Độc: mỗi lần công kích có tỉ lệ tích lũy độc tố ở 2 tay, sau khi tích lũy đủ 3 lần, lần công kích tiếp theo sẽ đâm vào cơ thể địch: mỗi giây 39 điểm âm sát thương, khi kết thúc độc tố phát ra tạo thành 312 điểm âm sát thương và giảm 50%, không thể dùng khinh công (sát thương chịu uy lực từ xa tăng lên)

Tri Độc Cao Thủ: 10% hiệu quả miễn trúng độc

Kích hoạt (36)

Khí huyết cực hạn +4230

Nội lực cực hạn +930

Sức đỡ đòn cực hạn +1650

Nội công phòng ngự +95

Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu tạo thành +20% Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực tạo thành +16%