Cực Lạc Cốc Nội Công 3:  Hợp Hoan Quyết

Icon

Giới thiệu nội công

Công Pháp của Cực Lạc Cốc cực kỳ Âm Độc, lấy Âm bổ Dương, lấy Dương dục Âm, Âm Dương bổ trợ cho nhau. Cực Giả, nên Ly Đức Dã; Lạc Giả, nên Xuyết Dâm Dã; Cực Lạc Giả, nên Hợp Hoan Dã.

Số Tầng

Giải thích

Hình

6-15

Nhiếp Hồn Đoạt Phách: Mỗi công kích 6 lần, 3 lần công kích tiếp theo sẽ giúp cơ thể hồi phục Khí huyết (số điểm hồi phục tương đương với 30% sát thương tạo thành)

Hợp Hoan Mật: Tiến hành Hợp Hoan Quyết hoàn thành luyện nhóm, giúp cơ thể mỗi giây hồi phục thêm 2 điểm Khinh công, kéo dài 60 phút

16-25

Nhiếp Hồn Đoạt Phách: Mỗi công kích 6 lần, 3 lần công kích tiếp theo sẽ giúp cơ thể hồi phục Khí huyết (số điểm hồi phục tương đương với 40% sát thương tạo thành)

Hợp Hoan Mật: Tiến hành Hợp Hoan Quyết hoàn thành luyện nhóm, giúp cơ thể mỗi giây hồi phục thêm 2 điểm Khinh công, kéo dài 60 phút

26-35

Nhiếp Hồn Đoạt Phách: Mỗi công kích 6 lần, 4 lần công kích tiếp theo sẽ giúp cơ thể hồi phục Khí huyết (số điểm hồi phục tương đương với 40% sát thương tạo thành)

Hợp Hoan Mật: Tiến hành Hợp Hoan Quyết hoàn thành luyện nhóm, giúp cơ thể mỗi giây hồi phục thêm 2 điểm Khinh công, kéo dài 60 phút

36

Nhiếp Hồn Đoạt Phách: Mỗi công kích 6 lần, 4 lần công kích tiếp theo sẽ giúp cơ thể hồi phục Khí huyết (số điểm hồi phục tương đương với 50% sát thương tạo thành, có tỉ lệ khôi phục đến 100% sát thương tạo thành)

Hợp Hoan Mật: Tiến hành Hợp Hoan Quyết hoàn thành luyện nhóm, giúp cơ thể mỗi giây hồi phục thêm 2 điểm Khinh công, kéo dài 60 phút

Kích hoạt (36)

Khí huyết cực hạn +3720

Nội lực cực hạn +1060

Sức đỡ đòn cực hạn +2440

Nội công phòng ngự +95

Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực tạo thành +20% Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu, Dương, Cương tạo thành 16%