Hoa Sơn Luận Kiếm

Để chào mừng việc khai mở phiên bản "Hoa Sơn Luận Kiếm", tất cả người chơi trong game Cửu Âm Chân Kinh đều có thể nhận được quà bất ngờ trong thời gian sự kiện. 

 Thời gian sự kiện:

Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013 kéo dài mãi mãi.

 Phạm vi sự kiện:

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Thái Sơn.

 NPC sự kiện:  Đại Sứ sự kiện ngày lễ (Lâm Lương) tại các đại thành thị.

 

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt tôn hiệu thực lực theo quy định sẽ nhận được phần thưởng thông qua NPC Đại Sứ Sự Kiện Lễ Tết (trong tiền trang các thành chính) như sau:

Đạt đến thực lực nhất định sẽ nhận được gói quà tương ứng

 

Thực lực

Gói quà

Giá Khinh Tựu Thục

Hoa Sơn Luận Kiếm loại 1

Xuất Thần Nhập Hóa

Hoa Sơn Luận Kiếm loại 2

Sử dụng các gói quà nhận được các vật phẩm sau:

   Hoa Sơn Luận Kiếm loại 1

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

mô tả

Bách Niên Tuyết Liên Quả

 

3

Dùng có thể tăng 200000 Tu Vi 

Tử Thần Đan

 

5

Dùng có thể tăng 100000 chân khi  

   Hoa Sơn Luận Kiếm loại 2

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

mô tả

Bách Niên Tuyết Liên Quả

3

Dùng có thể tăng 200000 Tu Vi

Tử Thần Đan

 

10

 Dùng có thể tăng 100000 chân khi  

Kim Nguyên Tái Sinh Đơn

 

 5

x2 sát thương khi đi cấm địa kéo dài 2 tiếng

 

 Chú ý:

Tất cả vật phẩm nhận được đều khóa.

Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần.

Mỗi tài khoản căn cứ vào cấp thực lực của mình, chỉ có thể nhận 1 trong 2 phần thưởng là Quà  "Hoa Sơn Luận Kiếm loại 1" hoặc Quà "Hoa Sơn Luận Kiếm loại 2".