Chúc mừng thvb**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng thvb**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng viet**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng viet**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng viet**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng viet**** đã nhận được Kim Ti Phấn. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thẻ đổi thời trang. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thẻ đổi thời trang. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Mảnh phỉ thúy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Mảnh phỉ thúy.

Hạng
Tài khoản
Điểm
1
thie***
50044
2
ibel***
3688
3
hoan***
3270
4
caos***
3190
5
ocxy***
3080
6
nmk2***
2070
7
zacc***
1912
8
bboy***
1756
9
phid***
1728
10
dong***
1722