Chúc mừng thvb**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng thvb**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng viet**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng viet**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng viet**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng viet**** đã nhận được Kim Ti Phấn. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hứa nguyện kết. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thẻ đổi thời trang. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hành cước lệnh. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Tuyết liên đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thẻ đổi thời trang. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Thêm 10 điểm tích lũy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan. Chúc mừng phid**** đã nhận được Mảnh phỉ thúy. Chúc mừng phid**** đã nhận được Mảnh phỉ thúy.
Hạng Tài khoản Điểm
1
thie****
50044
2
ibel****
3688
3
hoan****
3270
4
caos****
3190
5
ocxy****
3080
6
nmk2****
2070
7
zacc****
1912
8
bboy****
1756
9
phid****
1728
10
dong****
1722
11
truo****
1686
12
nguy****
1634
13
vict****
1292
14
thie****
1214
15
seat****
1024
16
popp****
1024
17
macv****
970
18
cool****
960
19
saku****
872
20
kata****
844
21
solo****
754
22
farr****
730
23
9agm****
648
24
tran****
588
25
song****
574
26
luct****
560
27
icep****
522
28
vanl****
510
29
chin****
506
30
zope****
500
31
alik****
484
32
nson****
432
33
duch****
414
34
linh****
398
35
dram****
376
36
andr****
372
37
mist****
356
38
tri0****
346
39
viru****
336
40
than****
316
41
chum****
316
42
ntin****
310
43
ngoc****
308
44
chau****
290
45
hate****
284
46
cank****
284
47
hoad****
284
48
anht****
276
49
cong****
274
50
khai****
260
51
khan****
260
52
troc****
258
53
notu****
254
54
giao****
248
55
kiep****
246
56
thon****
246
57
konv****
240
58
thie****
238
59
luut****
236
60
quan****
232
61
csha****
230
62
minh****
224
63
tran****
224
64
ntsw****
214
65
huan****
214
66
whis****
212
67
kang****
210
68
bubi****
206
69
nt26****
198
70
tqcu****
198
71
demt****
198
72
duon****
198
73
tusa****
192
74
tinm****
190
75
alow****
190
76
rain****
188
77
dang****
188
78
bibi****
172
79
fobs****
166
80
gau1****
160
81
hanh****
158
82
tuye****
150
83
hoan****
148
84
gian****
146
85
song****
144
86
jaso****
142
87
art0****
136
88
nmta****
132
89
junl****
132
90
hoan****
130
91
pitw****
128
92
tien****
124
93
boqu****
122
94
trie****
120
95
mido****
118
96
hong****
116
97
xiud****
114
98
y0un****
112
99
0919****
110
100
shuc****
108