Trường Sinh Quả

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Là loại quả độc nằm dưới vực sâu ngàn dậm của Tu Di Sơn. Ăn vào tuy có thể cải lão hoàn đồng nhưng trong 1 tháng sau phải duy trì sử dụng nếu không muốn chết, chỉ duy trì sự sống tối đa 3 năm.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01