Tô Cốt Nhuyễn Cân Tán

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Thuốc này không màu không vị, truyền từ Tây Vực vào Trung nguyên, dùng phải sẽ khiến gân cốt rã rời không thể xuất nội lực.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01