Tiêu Vĩ Cầm

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Tiêu Dao 

 

Đàn cổ, phần đuôi bị cháy xém nên gọi là "Tiêu Vĩ Cầm".
Người nước Ngô đốt cây ngô đồng để nấu ăn, Thái Ung nghe tiếng lửa nổ, biết gỗ tốt nên chọn làm đàn. Quả nhiên âm thanh tuyệt đỉnh. 

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01