Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Lệnh này có 2 mặt bằng đồng, một bên khắc mặt cười hiền hòa, và một bên khắc mặt ác hung dữ. Cứ cách 10 năm lại xuất hiện tại Trung Nguyên gây ra sóng gió lớn.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01