Thiết Quải

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Nạng sắt này dài 9 thước 8 tấc, khi thi triển thì giống như dựng một bức tường sắt cao 8 thước bên cạnh. Thế quải liên hoàn, gió thổi vù vù khiến cho người khác không thể xâm nhập.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01