Thiên Kiếm Song Đao Tiêu

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song đao

 

Vũ khí thành danh của kỳ tài võ lâm Tả Thiếu Bạch. Thiên kiếm chuyên thủ, tuyệt đao chủ công, 1 thủ 1 công, 1 cương 1 nhu, tận bại võ lâm thiên hạ.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị song đao.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01