Thiên Cơ Bổng

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

Nhìn giống côn làm từ thép mỏng, nhưng trong ẩn chứa huyền cơ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01