Thần Long Lệnh

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Là lá cờ tam giác dài 8 tấc màu đen vàng, trên có thêu rồng vàng 9 móng, vốn là vật của người hiệu triệu võ lâm, ít khi hữu dụng.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01