Tam Thi Não Thần Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Tạo ra từ tro Địa Hỏa, có thể hóa huyết thành thủy, ăn mòn kim loại, chỉ nên đựng bằng vật dụng gốm hay ngọc.

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01