Phật Đê Đầu

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Kiếm

 

Đao này không biết lấy đi bao nhiêu sinh mạng của súc sinh. Đao vừa ra sẽ phải có súc sinh mất mạng, Phật Tổ cũng không nỡ nhìn.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01