Phá Thiên Đao

Phong vật chí: Tuyệt Thế

Bộ: Đơn Đao

 

Tương truyền sắc bén ngang hàng với bảo đao Đồ Long, sức mạnh vô địch. Thân đao ẩn Vẫn Thiết Tinh Hoàn, đao có từ tính mạnh có thể hút ám khí trong thiên hạ, bao đao có khắc hung thú, ẩn chứa bá khí lộ ra bên ngoài.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01