Nhất Khẩu Tương Tử

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Một cái rương làm sao có thể biến thành vũ khí? Thì ra bên trong chứa các bộ phận có thể lắp ráp ra vũ khí bất kỳ mình muốn.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01