Ngân Hồn Đao Tiêu

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đơn Đao

 

Ngưng luyện từ bạc trắng, dáng hình như ánh trăng, tương truyền hạ sát không để lại dấu vết.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01