Nam Cực Lệnh

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Một tấm sắt nhỏ 4 mặt, mặt chính khắc lão ông đội nón tre tay cầm cần câu ngồi trên tảng đá câu cá, mặt sau khắc 3 chữu "Nam Cực Lệnh" bằng chữ triện.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01