Long Oán Thạch

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Tương truyền rắn độc qua sông hóa rồng không thành nên phun khí độc vào đá trút hận. Khối đá biến dạng như cây nấm, tích khí ngàn năm. Người ăn vào trở nên bách độc bất xâm, còn được bồi dưỡng vài chục năm nội công.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01