Liên Hoa Song Thích

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Thích

 

Sắc bén, hoa mỹ, thế mạnh vô cùng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song thích.

01
01
01
01
01
01
01
01