Hí Vân Xoa

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

Nông cụ chuyển mạ giống của "Điền Lạc Ông". Tuy nhìn nó có vẻ nhỏ nhắn tinh xảo nhưng người thường có thể dùng nó 1 lần chuyển trăm cân mạ dễ như trở bàn tay.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01